بازنشستگان شاخص استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۷


آقای محمدرضا خزایی (محور علوم ، آموزش و پژوهش)
- آقای همت علی اکرادی (محور علوم ، آموزش و پژوهش)
- آقای فرهاد غلامی (محور فرهنگ وهنر)
- خانم ناهید جلیلیان (محور کارآفرینی و ایجاد اشتغال)
- آقای علی اصغر فرحبدنیا(محور فعالیتهای اجتماعی و عام المنفعه)
- آقای یداله رستمی(محور فعالیتهای ورزشی و تندرستی)

بازنشستگان شاخص استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶


(آقای محمدرضا آکشته ( محور کارآفرینی و ایجاد اشتغال
( آقای غلامرضا خرامین ( محور ایثار و فداکاری
خانم راضیه بورقان فراهانی ( محور فعالیتهای اجتماعی و عام
( المنفعه
(آقای سیدنظام الدین دلفانی ( محور فرهنگ و هنر
( آقای عبدالرضا رادفر ( محور آموزش و پژوهش
( خانم طیبه بهرامی ( محور فعالیتهای ورزشی
» بازنشستگان شاخص استان