آدرس :      کرمانشاه -خیابان شهید جعفری(کسری) نبش کوچه نوبتی پلاک یک

تلفن :         08337259486  ، 08337259487

فکس :        08337259489