کانون کشوری

رئیس کانون :  آقای فریدون منصوری

آدرس :  کرمانشاه - بلوار شهید مطاعی پشت بازار شهرستانی - جنب پست بانک مهرو ماه

تلفن :     08338240576 

فاکس :   08338240555