کانون آموزش و پرورش

رئیس کانون : آقای بهروز شیخ حسینی

آدرس : کرمانشاه -فرهنگیان فاز یک خیابان آموزش و پرورش - کوی فرهنگ - جنب اداره کل آموزش و پرورش استان درب شمالی اول و دوم