کانون آب منطقه ای

رئیس کانون :  خانم اکرم حسینی

آدرس :  کرمانشاه - میدان نفت بلوار زن - شرکت آب منطقه ای استان

تلفن :  08338370120