کانون امور اقتصادی و دارایی

رئیس کانون : آقای مسعودی

آدرس :  کرمانشاه - خیابان سنگر اداره  کل اموراقتصادی و دارایی طبقه سوم

تلفن :  08337289096