کانون شرکت مخابرات

رئیس کانون : آقای عبدالرضا ریاحی

آدرس :  کرمانشاه - میدان آزادی شرکت مخابرات استان طبقه پنجم -کانون بازنشستگان شرکت مخابرات

تلفن : 08338244080