کانون استانداری

رئیس کانون :  آقای تورج بهمن

آدرس :  کرمانشاه  شهرک کارمندان -ایستگاه دوم  - ساختمان مدیریت دولتی

تلفن : 08334235097