درباره کانون راه و شهرسازی

رئیس کانون :  آقای حمیدرضا امیری

آدرس :  کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی روبروی استانداری -اداره کل راه و شهرسازی اتاق شماره 179

تلفن :  3-08334233321

فعالیتهای کانون

  • صعودبه قله ۳۴۰۵ متری پرآو

  • صعود به قله ۳۴۰۵متری پرآو

  • صعود به قله ۳۴۰۵متری پرآو

  • صعود به قله 2900متری خان گرمز تویسرکان همدان

Loading