درباره کانون راه و شهرسازی

رئیس کانون :  آقای حمیدرضا امیری

آدرس :  کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی روبروی استانداری -اداره کل راه و شهرسازی اتاق شماره 179

تلفن :  3-08334233321

فعالیتهای کانون

Loading