کانون شهرداری

رئیس کانون :  آقای مصطفی ابراهیم پور

آدرس :  کرمانشاه - میدان غدیر- اداره کل شهرداریهای استان

تلفن :     08337216220

فاکس :   08337216220