کانون ورزش و جوانان

رئیس کانون :  آقای نادر تقی زاده

آدرس : بلوار شهید بهشتی - استادیوم آزادی - اداره تربیت بدنی  شهرستان طبقه همکف

تلفن : 08338386863